นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี โรงเรียนเตร

นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯทั้งหมด 67 โรงเรียน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ ที่ประชุมร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่ มีการมอบโล่และเกียรติบัตร การสอบ O-NET ระดับชั้นม.3 และระดับชั้นม.6 โรงเรียนที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา2558-2560 และโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET สูงกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2559 และการมอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี2561