ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลคะแนนนักเรียนผู้เข้าสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้านวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้านภาษาไทย ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (Gifted) ด้านภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
การรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
การรับรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน ตามลำดับสำรอง ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
จดหมายชี้แจง เพื่อตอบข้อสงสัยและความไม่มั่นใจในการจัดการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
โครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนนานาชาติ
 
แจ้งเรื่องการสอบ และวันปิด-เปิดภาคเรียน ชั้น ม.4-ม.6
 

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

 ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (วีดีโอ)