ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณบัติเข้าสอบคัดเลือก  ประเภทโควตาจังหวัด ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
ประกาศ การเลือกรายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เข้าสู่แบบคำร้องขอเลือกรายวิชาเพิ่มเติมส่วนที่ ๒
เริ่มกรอกข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และกดยืนยันเพียงครั้งเดียว
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณบัติเข้าสอบคัดเลือก ประเภทโควตาจังหวัด ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
               ๑. ภาคกลาง
 
  ๒. ภาคใต้  
๓.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๔.ภาคเหนือ  
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แจ้งเรื่องการสอบและวันปิด-เปิดภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระบบรับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโควตาจังหวัด 
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทโควตาจังหวัด
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity