โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เลขที่ 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330