โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสอบคัดเลือกโควตาจังหวัด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560