โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแนวปฏิบัตินักเรียนที่ยืนยันรับสิทธิ์ ประเภทโควตาจังหวัด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560