ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หัวข้อเรื่อง ลิงค์
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบประเภทโควตาจังหวัด นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ ๒ เพิ่มเติม) --
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบประเภทโควตาจังหวัด นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ ๑ เพิ่มเติม) --
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบประเภทโควตาจังหวัด นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ภาคกลาง) --
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบประเภทโควตาจังหวัด นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ภาคเหนือ) --
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบประเภทโควตาจังหวัด นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ภาคใต้) --
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบประเภทโควตาจังหวัด นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) --
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาจังหวัด
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เลขที่ 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330