ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หัวข้อเรื่อง ลิงค์
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เลขที่ 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330