ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

หัวข้อเรื่อง ลิงค์
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
แนวทางการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทที่มีเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี)
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เลขที่ 227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330