Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

หน่วยงานภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการต่างๆ ของโรงเรียน

ระบบ Intranet

เว็บไซต์อรรถประโยชน์

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศข่าวพิเศษ

แนวปฏิบัติ เพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

แนวปฏิบัติ เพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ >>คลิก<<

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Tags: รับสมัคร

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดวันรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีกำหนดการดังนี้

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.4   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2557

ประเภท

ยื่นใบสมัครที่

สพม.

สพม.ดำเนินการ

สอบคัดกรอง

สพม.ประกาศ

ผลการคัดกรอง

สพม.ส่งผลการคัดกรองพร้อมหลักฐาน

โควตาจังหวัด
(ยกเว้น กทม.)

ธ.ค.56 – ก.พ.57

(ตามประกาศของ สพม.)

ก.พ. 57

ก.พ. 57

14 ก.พ. 57

ประเภท

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

ส่งผลการพิจารณากลับ สพม.

รายงานตัวที่

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

สอบจัดห้องเรียน

มอบตัว

โควตาจังหวัด
(ยกเว้น กทม.)
10 มี.ค. 57 29 มี.ค. 57 30 มี.ค. 57 10 เม.ย. 57


นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ไม่ต้องกรอกฐานข้อมูลการสมัคร    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดทำบัตรเข้าสอบไว้ให้แล้ว
  โดยนักเรียนมารายงานตัวและรับบัตรเข้าสอบในวันเสาร์ที่  29 มีนาคม 2557

 

ประเภท

ซื้อเอกสาร

คู่มือที่ควรทราบ

กรอกฐานข้อมูล

การสมัคร

รับสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

ความสามารถพิเศษ

24 ก.พ.–14 มี.ค. 57

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

28 ก.พ.–16 มี.ค. 57

20–21 มี.ค. 57

22 มี.ค. 57

24 มี.ค. 57

24 มี.ค. 57

10 เม.ย. 57

สอบทั่วไป

24 ก.พ.–14 มี.ค. 57

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

28 ก.พ.–16 มี.ค. 57

20–24 มี.ค. 57

30 มี.ค. 57

3 เม.ย. 57

3 เม.ย. 57

10 เม.ย. 57

 

หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนในภายหลัง

78390 Views