เข้าเว็บไซต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และใบมอบตัว

คำชี้แจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐