X
Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

หน่วยงานภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการต่างๆ ของโรงเรียน

ระบบ Intranet

เว็บไซต์อรรถประโยชน์

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสำหรับนักเรียน

กำหนดตารางการพัฒนานักเรียน

“โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2558

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 เวลา 7.00 – 16.00 น.

กลุ่มบริหารวิขาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันไม่ขาด
2. นักเรียนรายงานตัวลงทะเบียน วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา  07.00 น.

ณ ลานเอนกประสงค์ 70 ปี เตรียมอุดมศึกษา

3. รับเอกสารแนวทางการเรียนตามโครงการและชำระเงินค่าจัดกิจกรรม

4. เวลา 07.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ขึ้นหอประชุมใหญ่

5. เวลา 08.00 น. พิธีเปิดโครงการ

6. นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

7. นักเรียนทุกคนเตรียมสมุดจด ปากกา ดินสอ ยางลบ กระเป๋าใส่เอกสารของตนเอง

8. โรงเรียนจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและรับนักเรียนตามกำหนดเวลาที่ประกาศ

9. ตารางกิจกรรมตามแนบ 

วิดีโอ

นายภีมข์ ศุภชลาศัย ม.๕ ห้อง ๔๔๔ ประธานชมรมดนตรีไทย ปี ๒๕๕๗

เพลงนกขมิ้น ๓ ชั้น

ชนะเลิศ เดี่ยวซออู้ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ปี ๒๕๕๗ 
โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพลง หกบท ๒ ชั้น
ชนะเลิศ เดี่ยวซอสามสาย “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ปี ๒๕๕๗

โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ควบคุมโดย ท่าน ผอ.ดร.ปรเมษฐ์ โมลี
ครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้า กสร.ศิลปะ
ครูเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
ครูศิริพันธุ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศทั่วไป

ประกาศจากกลุ่มสาระ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา